documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bouwvergunningen

Aanvraag en aflevering

Wat en waarom?

 • In regel zijn bouw- en verbouwingswerken, slopen,  terreinaanleg, vellen van bomen, reliëfwijzigingen, parkeren van voertuigen enz. vergunningplichtig.
 • Vergunningplichtig betekent dat voorafgaand aan de uitvoering van de werken men in het bezit moet zijn van een stedenbouwkundige vergunning.
 • Een aantal werken zijn vrijgesteld van vergunning.
 • In de toekomst zullen een aantal werken meldingsplichtig worden.
 • Onder meldingsplicht wordt verstaan dat een aanvraag moet ingediend worden die aan een aantal vormvereisten moet voldoen. In bepaalde gevallen is ook de medewerking van een architect vereist. Indien u aan alle gestelde voorwaarden voldoet dan volstaat de aanvraag en moet men niet meer wachten op een vergunning van het schepencollege.

Hoe vraag ik een stedenbouwkundige vergunning aan?

 • Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet u richten aan het college van burgemeester en schepenen.
 • U dient een dossier samen te stellen dat voldoet aan een aantal voorwaarden.
 • In sommige gevallen moet u de medewerking van een architect hebben.
 • Indien de dossiersamenstelling onvoldoende is, kan de aanvraag niet aanvaard worden.
 • U stuurt uw aanvraag in 6 exemplaren per aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen of u kan het ook persoonlijk afgeven aan de balie stedenbouw of op het secretariaat van de gemeente. Wanneer meerdere adviezen moeten worden ingewonnen, kunnen er extra exemplaren worden gevraagd.
 • U krijgt per aangetekende zending een ontvangst- en volledigheidsbewijs.

Hoelang duurt het voor ik een vergunning heb?

 • Vanaf de datum van het ontvangstbewijs heeft het college 75 kalenderdagen om de aanvraag te vergunnen of te weigeren.
 • Deze termijn wordt 105 dagen indien er een openbaar onderzoek gevoerd wordt (of indien de gemeente niet ontvoogd is).

Welke formulieren moet ik gebruiken?

 • Op de downloadpagina vindt u een handleiding om zelf een dossier samen te stellen.

Bijkomende dossierstukken
Naast de dossiersamenstelling volgens het uitvoeringsbesluit vereist de dienst stedenbouw extra aandachtspunten en/of bijkomende fiches, rapporten, studies die nodig zijn voor een grondige beoordeling van uw aanvraag, zodat de bevoegde adviesinstanties een correct advies kunnen formuleren.
Alle info vindt u in onderstaande pdf:
PDFDossiersamenstelling 

Bijkomende informatie:
www.ruimtelijkeordening.be

Gebruik GRB

De gemeenteraad van de gemeente Lebbeke heeft het Reglement voor het gebruik van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) goedgekeurd.

Vanaf 1 juni 2016 moet voor stedenbouwkundige aanvragen het grootschalig referentie bestand (GRB) als ondergrond gebruikt worden voor het inplantingsplan en omgevingsplan van:

 • stedenbouwkundige aanvragen met uitgebreide dossiersamenstelling;
 • stedenbouwkundige aanvragen voor technische werken en terreinaanlegwerken;
 • verkavelingsaanvragen;
 • wijzigingen van verkavelingsvergunningen.

Wanneer men beschikt over een gedetailleerd opmetingsplan, opgesteld door een beëdigd landmeter, is het voor de hand liggend dat het opmetingsplan als inplantingsplan gebruikt  wordt. 

Het reglement kan u terugvinden onder de downloadpagina van de dienst ruimtelijke ordening.

Digitale bouwaanvraag

Vanaf 1 juni 2016 kan je bij de gemeente Lebbeke een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Dankzij de digitale bouwaanvraag kunnen architecten, landmeters, bedrijven, studiebureaus en burgers hun volledig dossier elektronisch indienen.  Het behandelingsproces verloopt volledig digitaal, van aanvraag tot eindbeslissing.

De online toepassing hiervoor vind je op de website 'Omgevingsloket': www.omgevingsloket.be. Op deze website vind je trouwens ook een stappenplan voor het digitaal aanmaken van een dossier.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket volstaat het om in te loggen met je digitale identiteitskaart.

Je kan jouw dossier indienen én opvolgen waar en wanneer je wil, 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven. Ook de uiteindelijke beslissing wordt digitaal overgemaakt. 

Belangrijk is wel dat de Digitale Bouwaanvraag ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek, raadpleegbaar via bovenvermelde website.