documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bouw- en sloopafval

Het hergebruiken en recycleren van afval heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De verwerking van bouw- en sloopafval tot herbruikbare grondstoffen voor bouw en wegenbouw, draagt bij tot een verminderd gebruik van primaire grondstoffen. Bovendien zorgt recyclage ook voor de vermindering van de hoeveelheid stortafval.

Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen. De hoeveelheid bouw- en sloopafval die jaarlijks in Vlaanderen vrijkomt, wordt geschat op 10 miljoen ton. Om u enigszins een idee te geven van wat een dergelijke hoeveelheid betekent: de grootste piramide in Gizeh is opgetrokken uit ca. 5 miljoen ton kalksteen. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen produceren jaarlijks "slechts" 3 miljoen ton huishoudelijk afval. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Selectief slopen betekent dat bij de ontmanteling van een gebouw de verschillende deelstromen die men kan recupereren, worden gesorteerd en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke stoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Een container voor elke recupereerbare fractie voorzien, is wegens plaatsgebrek dikwijls niet haalbaar en bovendien zeer duur. Uit de praktijk is gebleken dat het sorteren in 3 fracties bedrijfseconomisch en financieel vaak de beste resultaten geeft.

Je sorteert dan:

  • de steenfractie, deze bestaat uit een inerte fractie (betonpuin, metselwerkpuin, een mengsel van beiden (mengpuin), keramiek en natuursteenpuin) en uit asfaltpuin. Men streeft ernaar om de verontreiniging minimaal te houden met een richtwaarde van maximaal 0,5 % of 1 % (naargelang beton- of metselwerkpuin) niet-steenachtig materiaal en maximaal 0,5 % organisch materiaal.
  • het gevaarlijk afval (bijvoorbeeld batterijen, gasontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplosmiddelen, inkten) dat moet opgehaald worden door een erkende ophaler of een geregistreerd vervoerder in opdracht van een erkende ophaler. Kleine hoeveelheden mogen door de aannemer naar zijn centrale werkplaats worden gebracht.
  • de restfractie die je afvoert naar vergunde recyclage-inrichtingen voor verdere sortering. 

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Enkele opmerkingen:

  • De term mengpuin staat voor het mengsel van betonpuin en metselwerkpuin en dus niet voor puin gemengd met papier, hout,…
  • Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een hiervoor vergunde inrichting.

Meer informatie: www.ovam.be