documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Gemeentelijke Administratieve Sancties

PDFPolitiereglement

Sinds de wet van 13 mei 1999 kunnen gemeenten nu zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Bepalingen opgenomen in een politiereglement kunnen voortaan door de gemeenten zelf, door middel van eigen administratieve sancties ,worden bestraft. Het is de bedoeling om op deze wijze een einde te maken aan een feitelijke straffeloosheid van overtredingen van gemeentelijke politieverordeningen.

In januari 2010 werd het algemeen politiereglement door de gemeenteraad goedgekeurd waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen betreffende aanplakkingen, dieren, geluidshinder, aanbieden van (huis)vuil, sluikstort en privaat gebruik of inname van de openbare weg.
Inbreuken op deze bepalingen kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

De mogelijke administratieve sancties zijn de volgende:

  • administratieve geldboete tot maximum 250,00 euro (125,00 euro voor minderjarigen);
  • de schorsing of intrekking van de vergunning;
  • de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

De sanctionerend ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad legt de administratieve geldboete op. De overige administratieve sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

De inbreuken kunnen worden vastgesteld door politieagenten en gemeentelijk ambtenaren aangeduid door de gemeenteraad.

Bij gemengde inbreuken, inbreuken die aanleiding kunnen geven tot zowel een strafrechtelijke als een administratieve sanctie, heeft de strafrechtelijke procedure steeds voorrang (non bis in idem, niemand kan tweemaal vervolgd worden voor dezelfde feiten). In dergelijke gevallen zal het parket het originele proces-verbaal ontvangen. De sanctionerend ambtenaar ontvangt hiervan een afschrift. Het parket heeft vervolgens twee maanden, na ontvangst van het proces-verbaal, de mogelijkheid om de zaak naar zich toe te trekken. Indien het parket intussen niet laat weten of te kennen geeft niet te zullen optreden, dan is de sanctionerend ambtenaar van rechtswege bevoegd om enkel nog een administratieve sanctie op te leggen.

De procedure tot het opleggen van een administratieve geldboete verloopt als volgt:

Startpunt:
Vaststelling opgenomen in een proces-verbaal of bestuurlijk verslag

Verwerking:

  1. proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt beoordeeld door de sanctionerend ambtenaar en er wordt een voorstel van boete vastgelegd;
  2. kennisgeving van het voorstel van de boete wordt aangetekend verstuurd naar de overtreder
  3. er is steeds schriftelijke verweer mogelijk, indien de boete hoger is dan 62,50 euro heeft de overtreder de mogelijkheid om gehoord te worden;
  4. beoordeling verweer door de sanctionerend ambtenaar om vervolgens een definitieve beslissing te nemen;
  5. definitieve beslissing wordt aangetekend verstuurd naar de overtreder;
  6. beroep op deze beslissing is steeds mogelijk binnen de maand na kennisgeving van de beslissing bij de politierechtbank (meerderjarige) of bij de jeugdrechtbank (minderjarige).

Inning boete:
De boete wordt geïnd door de financiële dienst van het gemeentebestuur Lebbeke.

Sanctionerend ambtenaar gemeente Lebbeke:

Peter Cooreman
Tel: 052/46 82 30
Fax: 052/46 83 00