documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

De klimaatverandering daagt ons uit.

Klimaat: de grootste uitdaging van onze tijd?
Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2°C houden. Onze gemeente wil, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, een krachtig engagement nemen. Tegen 2050 willen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. Als eerste stap willen we de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verlagen. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Wat is er aan de hand?
Alle menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. De bekendste daarvan is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen. Te veel is echter te veel: we stoten meer broeikasgassen uit dan de aarde kan opnemen. Dat is de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar met extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort.

Warmer
De klimaatverandering zorgt voor meer tropisch warme dagen in de zomer en voor minder ijs- en vorstdagen in de winter. Leuk voor de zonnekloppers onder ons, maar die extreme temperaturen zorgen ook voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Exotische planten en dieren vinden een lekker plekje hier bij ons en verdrijven inheemse soorten. Ook wespen- of muggenplagen kunnen voorkomen omdat de diertjes de zachte winters gemakkelijker overleven.

Natter
Meer en hevigere buien stellen onze rioleringen op de proef. Riolen die overlopen kunnen meren en rivieren vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan.

Droger
Korte, hevige buien wisselen af met lange droge periodes. Hierdoor komen beken en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie toeneemt.

Onze gemeente in actie
De gemeente Lebbeke ondertekende op 21 december 2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageerde zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011 of 2012). Daarnaast werkt de gemeente maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie maken we een Klimaatactieplan op.

Als eerste stap brachten we de CO2-uitstoot in 2011 op het grondgebied van onze gemeente in kaart[1]. In totaal, over alle sectoren heen, was de uitstoot toen gelijk aan 92.117 ton CO2. De belangrijkste uitstoot (34%) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor 28% van de uitstoot, net als de uitstoot van de industrie. Landbouw, handel en diensten nemen samen 8% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2% van de totale uitstoot.

 Verdeling CO2

De gemeente zal in het klimaatactieplan voor elk van deze sectoren doelgerichte acties uitwerken.

Werk mee aan een klimaatgezond Lebbeke
Alle gemeentelijke diensten en beleidsverantwoordelijken, maar ook enthousiaste inwoners, mensen uit bedrijven en verenigingen, scholen, handelaars en landbouwers, … worden betrokken bij de uitwerking van het klimaatactieplan. Wil je samen met het gemeentebestuur nadenken over een klimaatgezonde toekomst? Schuif dan mee aan de Klimaattafel op 7 mei 2018.

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Sta je te trappelen om je goede ideeën te delen of om samen met anderen initiatief te nemen? Kom dan naar de Klimaattafel en breng je voorstellen mee. We bespreken ze in kleine groepen en werken ze uit tot concrete maatregelen. Lebbeke roept al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om deel te nemen aan de Klimaattafel van 7 mei 2018.

We denken na over de volgende thema’s:

•           Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en werken?
•           Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Lebbeke?
•           Hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?
•           Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeente?

 

Wanneer? 7 mei 2018 we starten om 19.15u en sluiten rond 22.15u af met een drankje
Waar? Tterraszaal CC De Biekorf, Stationsstraat 23 te Lebbeke
Doe je mee? Schrijf op tijd in!

Inschrijven kan online via deze link, of telefonisch op 052/46 82 47. We ontvangen jouw inschrijving bij voorkeur tegen 27 april 2018.

 


[1] Wat meten we? De CO2-uitstoot van het energieverbruik - zowel door brandstoffen als door elektriciteit - in het referentiejaar 2011. Wat meten we niet? Niet-energiegebonden CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan of roet en sterke fluorgassen. Ook de uitstoot op autosnelwegen is niet meegenomen.
De ETS-bedrijven (die onder het Europees Emmisiehandelssysteem vallen) werden niet mee opgenomen in deze meting. Deze bedrijven worden door Vlaanderen en Europa aangestuurd.