documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie beslissingen omgevingsvergunningen

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande omgevingsvergunningsaanvragen werden verleend of geweigerd. 

De dossiers liggen ter inzage in het gemeentelijk administratief centrum, gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

De beroepsmogelijkheden voor de gewone als voor de eenvoudige omgevingsvergunningsprocedure kan u terugvinden op het einde van deze pagina, onder de gepubliceerde beslissingen van de omgevingsvergunningsaanvragen.  

Beslissingen door het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 28/06/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018075065 – VERHAVERT Peter
Ligging: Heidepark 46 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0317H
Aard: aanbouwen van een veranda
Adres aanvrager: Heidepark 46 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier:  OMV_2018076792 – GEMEENTEBESTUUR LEBBEKE
Ligging:  Hof-ter-Varentstraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, 0862B4
Aard:  uitbreiden verharding omwille van herdenkingsmonument
Adres aanvrager:  Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke
Type:  aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier:  OMV_2018077249 – VAN SANDE Jeroen
Ligging:  Hogebrug 86 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, 0263N2
Aard:  aanbouwen van een bijgebouw
Adres aanvrager:  Hogebrug 86 te 9280 Lebbeke
Type:  melding omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier:

OMV_2018075034 – Willy Naessens Industriebouw nv

Ligging:  Opwijksestraat 23-25 te 9280 Lebbeke
Kadastraal:  LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0344M
Aard:  bronbemaling
Adres aanvrager:  Kouter 3 te 9790 Wortegem-Petegem
Type:  melding omgevingsproject

 

Zitting van 05/07/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018045921 – WUEST Kristof
Ligging: Baasrodestraat 154 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0796X
Aard: bijstellen van een verkaveling
Adres aanvrager: Baasrodestraat 154 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Dossier: OMV_2018077814 – DE VLIEGER Sven
Ligging: Opwijksestraat 148 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0237P
Aard: plaatsen van een veranda
Adres aanvrager: Opwijksestraat 148 te 9280 Lebbeke
Type: melding omgevingsproject

 

Dossier: OMV_2018079589 – DAVIDT Dirk
Ligging: Zavel 49 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0010B
Aard: plaatsen van een veranda
Adres aanvrager: Zavel 49 te 9280 Lebbeke
Type: melding omgevingsproject

 

WEIGERING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018030104 – PATRIOS
Ligging: Brusselsesteenweg 220 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0023S
Aard: plaatsen van een losstaande publiciteitsinrichting
Adres aanvrager: Handelskaai 25 te 1000 Brussel
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Zitting van 26/07/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018074618 – KALLAERTS Joren – DE PROFT Silke
Ligging: Hof-ter-Ventstraat 15 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0955R2
Aard: verbouwen van een eengezinswoning
Adres aanvrager: Spoorwegstraat 158 te 9200 Dendermonde 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: STUER Marijke, Kier 7 te 9200 Dendermonde

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018041484 – BRAECKEVELT Duncan – THIELEMANS Inse 
Ligging: Klein-Antwerpenstraat 49 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 1096X 
Aard: verbouwen van een eengezinswoning 
Adres aanvrager: Klein-Antwerpenstraat 49 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject 
Ontwerper: VONCK Elke, Lange Minnestraat 135 te 9280 Lebbeke

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018066704 – DE PROFT Wim, DE PROFT Jozef, DE PROFT Lutgarde, DE PROFT Marc 
Ligging: Oud-Strijdersstraat 12 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, 0931V3 
Aard: verbouwen van een eengezinswoning naar twee woongelegenheden 
Adres aanvrager: Evangeliestraat 191 te 9220 Hamme 
Type: aanvraag omgevingsproject 
Ontwerper: AELBRECHT Pierre, Korte Minnestraat 26 te 9280 Lebbeke

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018064915 – EMELLE 
Ligging: Ziekhuisveldbaan 4 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie A, 0327D3 
Aard: slopen van de bestaande bebouwing
Adres aanvrager: Heirbaan 18 te 9220 Hamme 
Type: aanvraag omgevingsproject 
Ontwerper: MEERT Hendrik, Heirweg 158B te 9270 Laarne

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018074688 – ZWANCKAERT Andy – VEREEKEN Christine 
Ligging: Brusselsesteenweg 280 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0951B, 0951A2 
Aard: verbouwen van een driegevelwoning
Adres aanvrager: Brusselsesteenweg 280 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject 
Ontwerper: KERRE Kristof, Koebosstraat 9G te 9200 Dendermonde

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018067543 – VERPETEN Igmar – DE WOLF Elien 
Ligging: Kruisstraat 13 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, 0307K2 
Aard: verbouwen van een eengezinswoning 
Adres aanvrager: Broekstraat 45A te 9310 Aalst 
Type: aanvraag omgevingsproject 
Ontwerper: VONCK Magda, Kraaiwinkelstraat 8 te 9320 Aalst 

Beroepsmogelijkheden

De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
-          De vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
-          De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
-          Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroep kan ingesteld worden door zowel de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant of het betrokken publiek.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen die ingaat:
-          De dag na datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
-          De dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend  geweigerd wordt;
-          De dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het  voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Bovenstaande informatie is louter informatief, voor de juridische versie verwijzen wij u graag naar het decreet betreffende de omgevingsvergunning en naar het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Decreet:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024690.html
Besluit van de Vlaamse regering:
https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/82339/01_tekst_besluit_geco%C3%B6rdineerd/d4496a44-c7e5-4312-a8c4-c8afb12c16ee