documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Plan-Mer plicht RUP Patmoes

De gemeente Lebbeke is bezig met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Patmoes. 

Door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd beoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Een plan-milieueffectrapport (plan_MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van plannen. Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

De documenten en de beslissing inzake de plan-MER-plicht worden bekendgemaakt van 2 februari 2017 tot en met 3 maart 2017 en zijn raadpleegbaar op de webstek van de dienst MER (www.mervlaanderen.be) of u kan deze komen inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening op het administratief centrum van het gemeentebestuur, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke en dit elke werkdag van 8.30u tot 12u, dinsdag bijkomend van 13u tot 19u.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Wat en waarom ?

 • Ruimtelijke UitvoeringsPlannen worden opgemaakt op basis van het gemeentelijk structuurplan.
 • Een ruimtelijk uitvoeringsplan omvat ondermeer een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.
 • Het grafisch plan geeft een overzicht van verschillende zones.
 • De stedenbouwkundige voorschriften bepalen per zone de voorwaarden waaraan een stedenbouwkundige aanvraag moet voldoen om voor vergunning in aanmerking te komen.
 • Deze voorschriften zijn bindend.
 • In tegenstelling tot een verkaveling kunnen deze voorschriften niet meer gewijzigd worden.
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven geldig tot ze vervangen worden door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Bij de opmaak van RUP’s voorziet de procedure een bekendmaking en ter inzage legging van het dossier. De bekendmaking gebeurt door aanplakking, publicatie in 3 kranten, publicatie op de website en in de Kramiek. Tijdens de duur van de bekendmaking ligt het dossier ter inzage aan de balie van de dienst Stedenbouw.

Welke RUP’s zijn goedgekeurd ?

 • RUP binnengebied Kouterbaan-Lange Molenstraat-Aalstersestraat
 • RUP Dienstenerf
 • RUP Gursten Velt
 • RUP herbestemming industriegebied Wieze
 • RUP Lindelaan
 • RUP Winkelkern
 • RUP zonevreemde sport en recreatie
 • RUP zonevreemde woningen

Kan ik hiervan een kopie bekomen ?

 • Op de downloadpagina vindt u het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van alle goedgekeurde RUP’s.

Zijn er nog andere documenten beschikbaar  ?

 • De stedenbouwkundige voorschriften van Studie Activiteitenas N47 worden gebruikt voor het beoordelen van bouwaanvragen aan de N47 (Dendermondsesteenweg en Brusselsesteenweg).
 • U kan dit document raadplegen op de downloadpagina.