documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

RUP Reebroeck - voorlopige vaststelling

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het ruimtelijk uitvoeringsplan Reebroeck voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen van 4 april 2017 tot en met 2 juni 2017. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2017 voorlopig vastgesteld. 

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot 19.00 u, in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. U kan het dossier ook hieronder downloaden:
PDFRUP Reebroeck_Toelichtingsnota_OO
PDFRUP Reebroeck_Stedenbouwkundige voorschriften_OO
PDFRUP Reebroeck_Grafisch Plan_OO
PDFRUP Reebroeck_Feitelijke toestand_OO
PDFRUP Reebroeck_Juridische toestand_OO
PDFRUP Reebroeck_Planbaten_OO

Iedereen die omtrent dit voorontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit  schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 2 juni 2017, aan het secretariaat van de GECORO, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

Inzage RUP Patmoes

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het ruimtelijk uitvoeringsplan Patmoes, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van zestig dagen van 6 maart 2017 tot en met 4 mei 2017. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2017 voorlopig vastgesteld. 

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot 19.00 u, in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. 
U kan het dossier ook hieronder downloaden:
PDFRUP Patmoes_Toelichtingsnota_20170207_OO
PDFRUP Patmoes_Stedenbouwkundige voorschriften_20170206_OO
PDFRUP Patmoes_Grafisch plan_OO
PDFRUP Patmoes_Grafisch plan_compensatie_OO
PDFRUP Patmoes_Feitelijke toestand_OO
PDFRUP Patmoes_Juridische toestand_OO
PDFRUP Patmoes_Planbaten_OO
PDFRUP Patmoes_kaartenbundel
PDFRUP Patmoes_beslissing MER - ontheffing

Iedereen die omtrent dit voorontwerp bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit  schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 4 mei 2017, aan het secretariaat van de GECORO, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Wat en waarom ?

 • Ruimtelijke UitvoeringsPlannen worden opgemaakt op basis van het gemeentelijk structuurplan.
 • Een ruimtelijk uitvoeringsplan omvat ondermeer een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.
 • Het grafisch plan geeft een overzicht van verschillende zones.
 • De stedenbouwkundige voorschriften bepalen per zone de voorwaarden waaraan een stedenbouwkundige aanvraag moet voldoen om voor vergunning in aanmerking te komen.
 • Deze voorschriften zijn bindend.
 • In tegenstelling tot een verkaveling kunnen deze voorschriften niet meer gewijzigd worden.
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven geldig tot ze vervangen worden door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Bij de opmaak van RUP’s voorziet de procedure een bekendmaking en ter inzage legging van het dossier. De bekendmaking gebeurt door aanplakking, publicatie in 3 kranten, publicatie op de website en in de Kramiek. Tijdens de duur van de bekendmaking ligt het dossier ter inzage aan de balie van de dienst Stedenbouw.

Welke RUP’s zijn goedgekeurd ?

 • RUP binnengebied Kouterbaan-Lange Molenstraat-Aalstersestraat
 • RUP Dienstenerf
 • RUP Gursten Velt
 • RUP herbestemming industriegebied Wieze
 • RUP Lindelaan
 • RUP Winkelkern
 • RUP zonevreemde sport en recreatie
 • RUP zonevreemde woningen

Kan ik hiervan een kopie bekomen ?

 • Op de downloadpagina vindt u het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van alle goedgekeurde RUP’s.

Zijn er nog andere documenten beschikbaar  ?

 • De stedenbouwkundige voorschriften van Studie Activiteitenas N47 worden gebruikt voor het beoordelen van bouwaanvragen aan de N47 (Dendermondsesteenweg en Brusselsesteenweg).
 • U kan dit document raadplegen op de downloadpagina.