documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bericht aan de ingelanden van Polder Vlassenbroek

Het bestuur van de Polder Vlassenbroek maakt bekend dat vanaf 15 september 2017 het mechanisch onderhoud van de waterlopen wordt gestart teneinde de regelmatige door- of afvoer van het oppervlaktewater te waarborgen.

In poldergebieden gelden de volgende reglementaire voorschriften :

 1. Volgens artikel 6 en volgende van de wet op de onbevaarbare waterlopen (28/12/67) dienen de aanpalende percelen een strook van vijf meter -vanaf de oever- te voorzien om de ruimingsspecie gelijkmatig te kunnen verspreiden.
 2. Artikel 15 van het provinciaal reglement  op de onbevaarbare waterlopen dat zowel van toepassing is op de geklasseerde als op de niet-geklasseerde waterlopen) schrijft voor dat het verboden is om enigerlei beplantingen, bouwwerk of herstellingen uit te voeren langsheen de waterlopen binnen een afstand van 3 meter te rekenen van hun uiterste boord of afhankelijkheden vooraleer daartoe schriftelijke machtiging bekomen te hebben. Overeenkomstig voornoemd artikel 2 van het K.B. d.d. 30 januari 1958 is het polderbestuur die deze machtiging aflevert.
 3. Deze wettelijke bepalingen blijven van kracht voor ingebuisde waterlopen.

Eigenaars, gebruikers, enz. van gronden e.d. gelegen langs waterlopen zijn reglementair verplicht:
- op hun gronden  de  machines toe te laten welke worden gebruikt voor het onderhoud van de waterlopen;
- op hun gronden de, uit de waterlopen opgehaalde stoffen en voor de uitvoering van de werken, nodige materialen te laten plaatsen.

Ter voorkoming van schade wordt aan de belanghebbenden verzocht:
- de in de waterlopen uitmondende drainage duidelijk zichtbaar met paaltjes aan te geven of de uitmonding van de drainage in het talud weg te werken;
- op percelen waar late gewassen worden geteeld allereerst een strook van 5 meter breed langs de waterlopen te rooien en het gerooide van het land te verwijderen.

Het is daarom aan te bevelen dat eigenaars en gebruikers vooraf contact opnemen met het secretariaat, teneinde zich te vergewissen of er ter hoogte van hun eigendom ruimingswerken zullen worden uitgevoerd. Dit is eveneens aan te bevelen bij het inzaaien van wintergewassen langs waterlopen welke nog geschoond dienen te worden.

Indien aan het voorafgaande niet wordt voldaan, wordt bij ontstane schade geen schadevergoeding toegekend.

Naar aanleiding van de jaarlijkse onderhoudswerken van de onbevaarbare waterlopen onder beheer van Polder Vlassenbroek werd door het bestuur verschillende onregelmatigheden vastgesteld daarom acht het bestuur het noodzakelijk de ingelanden het volgende in herinnering te brengen :

 1. Het is verboden kunstwerken, inbuizingen, taludwijzigingen of ophogingen aan te brengen in de waterlopen zonder voorafgaandelijke  toestemming van het polderbestuur.
 2. Het is verboden de waterafvoer te verhinderen.
 3. Het is verboden de oevers te beschadigen of met onkruidbestrijdingsmiddelen te bewerken.
 4. Het is verboden afsluitingen aan te brengen minder dan 75 cm en hoger dan 1m20 van de oeverkant.
 5. Aanplantingen dienen aangebracht te worden op de wettelijke afstanden.
 6. Onderhoud van hakhout is verplicht teneinde hoogstammige bomen te vermijden langsheen oevers.
 7. Bestaande hoogstammige bomen langsheen geklasseerde waterlopen mogen niet heraangeplant worden bij het verlenen van een kapmachtiging.
 8. Na snoeibeurten is de aanpalende eigenaar verplicht snoeihout te verwijderen uit de waterlopen.
 9. Het is verboden vuil te storten in waterlopen. 

Eventuele klachten i.v.m. onderhoudswerken worden enkel aanvaard indien deze binnen de maand na de uitvoering, schriftelijk gericht worden aan het polderbestuur p.a. Broekkantstraat, 104 A te 9200 Dendermonde, tel/fax 052/33 33 08.  

Namens het bestuur van de Polder Vlassenbroek

de ontvanger-griffier,                                                                                   de dijkgraaf, 

Van Doorslaer Odette                                                                                  Debbaudt Wim

Polders

Wat zijn polders?

Polders zijn openbare besturen die beslissingen nemen en werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op het waterlopenbeheer in hun werkingsgebied. De afbakening van hun gebied is wettelijk vastgelegd. Om het beheer en het onderhoud van de waterlopen en de grachten naar behoren te kunnen uitvoeren, rekenen de polders hun inwoners een jaarlijkse polderbelasting aan.


Lebbeke kent op haar grondgebied twee polders en polderbesturen:

Polder Beneden-Dender Polder Vlassenbroek
Dijkgraaf
Willy De Bièvre
Wiezeplein 24
9280 Wieze
053/70 01 64
bereikbaar op de middag

Dijkgraaf
Debbaudt Wim

Ontvanger - griffier
Jan Vermeir

Ontvanger-griffier
Odette Van Doorslaer

secretariaat: 
Broekkantstraat 104A
9200 Baasrode
052/33 33 08
enkel in de voormiddag
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.