documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Bekendmaking openbaar onderzoek van een verzoek tot bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden voor de exploitatie van een inrichting van klasse 1

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Pieters G.C.A. NV, D’Helst 10 te 9280 Lebbeke een aanvraag is ingediend bij de bestendige deputatie voor afwijking van de milieuvergunningsvoorwaarden van een inrichting gelegen op percelen te 9280 Lebbeke, D’Helst 10, kadastraal gekend: Afdeling 2, sectie D, perceelnr. 279C,  namelijk afwijkingsaanvraag van de bijzondere voorwaarden zoals weergegeven in het besluit van de bestendige deputatie van 26 maart 2015 met referentie M03/42011/328/1/A/4 betreffende de realisatie van een gedeeltelijke terreinoverkapping met oog op beperking van de geluidshinder. 

De aanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 22 november 2017 tot en met 22 december 2017 ter inzage van het publiek bij de technische diensten van het gemeentebestuur (Leo Duboisstraat 44, Lebbeke).

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de milieudienst, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).