documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Echtscheiding

Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.

In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:

 • door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
 • op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.) 

Werkwijze
1/Door onderlinge toestemming

Wat?
Alvorens een verzoekschrift kan worden ingediend bij de rechtbank moet een volledig akkoord bereikt zijn tussen de beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de goederen, als alimentatie, als de regeling voor de opvoeding van de kinderen.

Hoe?

 • stap 1:     De partijen werken onderling een regeling uit over de vermogensrechterlijke gevolgen. Wanneer een verdeling van onroerende goederen moet gebeuren, is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Indien er kinderen zijn, moet een regeling worden uitgewerkt betreffende bezoekrecht en co-ouderschap, terwijl ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen moet worden vastgelegd. In dat geval kan een uitkering tussen de echtgenoten worden afgesproken.

 • stap 2:     Behalve voor de verdeling van onroerende goederen is in principe geen tussenkomst van een notaris of advocaat nodig. In dit geval wenden beide partijen zich rechtstreeks tot de burgerlijke griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze.
  Tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen, zullen beide partijen twee maal samen moeten verschijnen voor de rechtbank. Bij de eerste verschijning dienen de partijen in persoon te verschijnen. Bij de tweede verschijning mogen zij zich laten vertegenwoordigen. Indien op het moment van het indienen van het verzoekschrift reeds een feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bestaat, kan men verzoeken om de 2de verschijning te laten wegvallen.
  Men mag uitspraak verwachten binnen de 6 maanden na de indiening van het verzoekschrift. Indien er geen tweede verschijning dient te gebeuren kan de uitspraak onmiddellijk na de eerste verschijning gebeuren en wordt de periode met een 4-tal maanden verkort.

Indien beide echtgenoten over een twistpunt geen akkoord kunnen vinden, is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk.

2/Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Wat?
Dit is een schuldloze scheiding. De schuld wordt bij geen van de partijen gelegd.
Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan onmogelijk is geworden ingevolge ontwrichting. Het bewijs van onherstelbare ontwrichting kan geleverd worden met alle wettelijke middelen (bvb. brieven, e-mails, foto's, getuigen of een deskundigenonderzoek) (art. 229, §1 B.W.)

Hoe?
De rechter oordeelt of er sprake is van onherstelbare ontwrichting. De onherstelbare ontwrichting wordt vastgesteld op volgende criteria:

 • feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bij gemeenschappelijke aanvraag (aanvraag via tussenkomst van een advocaat)
 • feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzijdige aanvraag
 • overspel, grove beledigingen, geweld, ... (Dit is enkel een eventueel bewijs van de onherstelbare ontwrichting, maar hieruit blijkt geenszins enige vorm van schuld)

De schuldvraag zal wel een rol spelen, bij het vragen van de alimentatie, maar dit maakt dan deel uit van een andere procedure. De echtscheiding wordt uitgesproken zodra de onherstelbare ontwrichting vaststaat.

Definitieve uitwerking
De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' heeft gekregen:

 • echtscheiding met onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoe?
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is gegaan. De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek.

Waar?
Een echtscheidingsvonnis wordt overgeschreven in de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd.

Leveringswijze en -termijn?
Na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister wordt u een kennisgeving gestuurd.