documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Geboorte - erkenning

De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Die wordt in een erkenningsakte vastgelegd. 

Werkwijze

Wie?
Man
Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.
Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning.

Vrouw
De erkenning door de moeder gebeurt enkel wanneer ze anoniem bevalt in het buitenland of wanneer de geboorteakte ontbreekt.

Wanneer?
Een erkenning kan zowel gebeuren vóór de geboorte, tijdens of na de geboorteaangifte en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het geen afstammelingen heeft nagelaten moet dit binnen het jaar na de geboorte gebeuren.

Waar?
U kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente in België (noch woonplaats, noch geboorteplaats van het kind of ouders zijn bepalend).

Hoe?
De moeder en de erkenner bieden zich samen aan bij de burgerlijke stand en brengen volgende stukken mee :

 • de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner;
 • bij een erkenning na de geboorte: een recent afschrift van de geboorteakte van het kind indien het kind niet in Lebbeke geboren is;
 • bij een erkenning voor de geboorte: een doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.

1/Geboorte-erkenning moeder
Erkenning van een kind door de moeder. De erkenning door de moeder gebeurt slechts in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of het ontbreken van de geboorteakte.

Werkwijze

Waar?
In Lebbeke kan de erkenning gebeuren bij de burgerlijke stand.

Ontvankelijkheid
Indien de naam van de moeder niet in de geboorteakte is vermeld of bij afwezigheid van een geboorteakte, kan zij het kind erkennen (art. 313 §1 B.W.).
De erkenning is niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de moeder, die de erkenningsverklaring wil afleggen, en de vader van het kind een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen tenzij het huwelijk die het beletsel veroorzaakt nietig werd verklaard of ontbonden werd door overlijden of echtscheiding.

Kennisgeving aan echtgenoot
Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden meegedeeld aan de echtgeno(o)t(e).
De kennisgeving moet gebeuren binnen de 3 dagen na de erkenning.
Deze kennisgeving gebeurt door de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door de Belgische notaris, die de erkenningsakte heeft opgemaakt.
Indien de erkenningsakte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Totdat de kennisgeving of betekening heeft plaatsgehad kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de vader en de kinderen geboren uit diens huwelijk met de erkennende moeder of geadopteerd door beide echtgenoten. De kennisgeving of betekening heeft geen terugwerkende kracht.

Mededeling
Na de vaststelling van de moederlijke afstamming door erkenning wordt

 • aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind afschrift gezonden van de erkenningsakte
 • de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind meegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind
 • de erkenning meegedeeld aan de Dienst Bevolking van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren

2/Geboorte-erkenning vader
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen (art. 319 B.W.).

Werkwijze

 • Voor de erkenning van een meerderjarig kind of van een ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van het meerderjarig kind of van het ontvoogde minderjarig kind.
 • Voor de erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van de moeder van het kind. Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. (bij gebreke van toestemming wordt de zaak bij gewoon verzoekschift aanhangig gemaakt bij de rechtbank van de woonplaats van het kind).
 • Voor de erkenning van een niet-onvoogd minderjarig kind, waarvan de moeder onbekend of overleden is of in de onmogelijkheid verkeert haar wil te kennen te geven, is de voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt geen essentiële voorwaarde. De wettelijke vertegenwoordiger beschikt wel over het recht om zich tegen de erkenning te verzetten bij de rechtbank.
  Deze erkenning moet wel aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, en aan het kind zelf, indien het 12 jaar is en niet in de erkenning heeft toegestemd, ter kennis worden gebracht.

Binnen de 6 maanden kunnen de wettelijke vertegenwoordiger en het kind bij gewoon verzoekschrift de vernietiging van deze erkenning vragen aan de rechtbank van eerste aanleg.
Pas 6 maanden na de kennisgeving wordt deze erkenning definitief en heeft ze uitwerking.

Erkenning door een gehuwde man
Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning aan zijn echtgenote per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van erkenning heeft opgemaakt, moet dit binnen 3 dagen ter kennis geven aan de echtgenote van de erkenner (art. 62 §3 B.W.) 

Bijzonderheden

Mededeling van de erkenning
Na de vaststelling van de vaderlijke afstamming door erkenning wordt

 • aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind een afschrift gezonden van de erkenningsakte
 • de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind medegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind
 • de erkenning meegedeeld aan de dienst bevolking van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren