documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Overlijden - Teraardestelling

Waar?
U geeft het overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Wie?
In theorie kan om het even wie een overlijden aangeven. In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdensakte op.

Wanneer?
De aangifte gebeurt zo snel mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgehad, kan dan toestemming geven voor begraving of crematie.

Wat meebrengen?
Bij de aangifte moeten volgende documenten voorgelegd worden:

  • het medisch statistisch formulier model IIIC met vermelding van oorzaak van overlijden opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde (+eventuele vermelding geen gevaar voor de volksgezondheid)
  • attest betreffende implantaten of verwijdering ervan (+eventuele vermelding geen gevaar voor de volksgezondheid)
  • verslag van een beëdigd geneesheer indien er gekozen werd voor crematie
  • de identiteitskaart van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders)
  • indien geen inwoner van de gemeente Lebbeke, een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • een 'toelating tot begraven', voor begravingen buiten Lebbeke, afgeleverd door het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is
  • in het geval van een gewelddadig overlijden dient u een attest 'vrijgave van het lijk' voor te leggen. Voor een crematie hebt u in dit geval de toelating van het parket nodig.

Overlijdensakte?
Een overlijdensakte is een officieel  bewijsstuk van overlijden. Van deze akte kan u gratis uittreksels op de dienst burgerlijke stand bekomen.

Bijzonderheden
De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld op de elektronische identiteitskaart (noch zichtbaar, noch digitaal). Het is dan ook niet meer nodig bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) de identiteitskaart te laten aanpassen.


Teraardestelling

Waar/Wie?
De gemeente Lebbeke beschikt over drie begraafplaatsen: Lebbeke centrum, Wieze en Denderbelle. Ze zijn bestemd voor de begraving, bijzetting in een columbarium of asverstrooiing.
ledere persoon die op het grondgebied van Lebbeke woont, iedere niet-inwoner die in Lebbeke overlijdt of een concessie bezit, kan op één van de begraafplaatsen van Lebbeke begraven worden.
Niet-inwoners die buiten Lebbeke overleden zijn, kunnen in Lebbeke begraven worden mits aankoop van een concessie.
Uitzondering: personen die op het ogenblik van overlijden niet ingeschreven zijn in Lebbeke, kunnen zonder aankoop van een concessie begraven worden indien ze gedurende de laatste 30 jaar, 20 jaar in Lebbeke hebben gewoond.

Wanneer?
De teraardestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op werkdagen en zaterdagen van 9u tot 16u en is uitgesloten op zondagen, officiële en statutaire verlofdagen.

Niet-geconcedeerde percelen
Kosteloze begravingen gebeuren op de daartoe door het gemeentebestuur aangeduide plaatsen, waar de graven gedurende een periode van 15 jaar zullen behouden blijven.
Na een periode van 15 jaar worden deze niet-geconcedeerde percelen ontruimd. Hiertoe zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van de begravingstermijn aangeplakt worden aan het te ruimen perceel en aan de ingang van de begraafplaats. De belanghebbenden zullen, te rekenen van de datum van bekendmaking beschikken over de termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen. Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de gemeente. 

Asverstrooiing
Het uitstrooien van de as op de begraafplaatsen gebeurt kosteloos.
Aan de strooiweide van de drie begraafplaatsen zijn herdenkingszuilen geplaatst. Hierop zullen, op vraag van de nabestaanden, de naamplaatjes bevestigd worden van de uitgestrooide overledenen. Ze zullen op eenvormige wijze worden aangebracht door het gemeentebestuur. De kostprijs is 5 euro. Nabestaanden van reeds uitgestrooide overledenen kunnen een naamplaatje aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Concessies

Concessies worden door het college van burgemeester en schepenen tegen betaling verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven en bijzetten van urnen. Het college wordt tevens gemachtigd om een concessie te beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing. De concessies zijn persoonlijk en onoverdraagbaar. De toegewezen concessies kunnen enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. Een concessie is voor maximum 2 personen.
Concessies worden verleend voor een termijn van 25 jaar. De termijn begint te lopen op datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Deze concessies kunnen na afloop van de termijn mits betaling hernieuwd worden met 25 jaar.

N.B.: De concessies kunnen op het ogenblik van de laatste bijzetting, op verzoek van enige belanghebbende, hernieuwd worden.

Het verlenen van eeuwigdurende concessies werd met de wet van 20 Juli 1971 afgeschaft. De maximumduur bedraagt thans 25 jaar. De eeuwigdurende concessies, verleend vóór het van kracht worden van de wet, kunnen telkens na 50 jaar en zonder retributie op aanvraag van enig belanghebbende worden hernieuwd. De aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend voor de vervaldatum.
Indien geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend, vervalt de eeuwigdurende concessie.

De wet van 8 februari 2001 laat toe dat de as van gecremeerde lichamen, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan overhandigd worden aan de nabestaanden.

Retributie concessies

Inwoners:
 een perceel grond zonder kelder voor 1 persoon 500 euro
• een perceel grond zonder kelder voor 2 personen 1000 euro
• een urnegraf voor 1 persoon 500 euro
• een urnegraf voor 2 personen 1000 euro
• een nis in het columbarium voor 1 persoon 350 euro
• een nis in het columbarium voor 2 personen 700 euro
• een perceel grond met kelder voor 1 persoon 650 euro
• een perceel grond met kelder voor 2 personen 1300 euro
Niet-inwoners:
• een perceel grond zonder kelder voor 1 persoon 1000 euro
• een perceel grond zonder kelder voor 2 personen 2000 euro
• een urnegraf voor 1 persoon 1000 euro
• een urnegraf voor 2 personen 2000 euro
• een nis in het columbarium voor 1 persoon 700 euro
• een nis in het columbarium voor 2 personen  1400 euro
• een perceel grond met kelder voor 1 persoon 1300 euro
• een perceel grond met kelder voor 2 personen 2600 euro


Concessies aangevraagd voor minderjarigen en de eventuele hernieuwing zijn vrijgesteld van de opgelegde retributie.

Teraardebestelling in de gemeente Lebbeke moeten binnen de 8 dagen volgen op het overlijden.

Inlichtingen:
Karine Hermans - 052/46 82 09
Sandra Van Damme - 052/46 82 11
Sara Joris - 052/46 82 11

Meer info in de gids “Wat te doen … wanneer uw partner overlijdt?”