documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Geboorten - aangifte

De aangifte van geboorte wordt gedaan binnen de 15 dagen na de bevalling, de geboortedag niet meegerekend. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Waar?
Het kindje moet aangegeven worden aan de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte. Een kindje geboren in Lebbeke dient dus te worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand, Flor Hofmanslaan 1, Lebbeke.
Ook een doodgeboren kind moet worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand.

Aangifte van een geboorte
De geboorte wordt in eerste instantie door de vader, door de moeder of door beiden aangegeven.
Ingeval beide ouders zich van de aangifte onthouden en de geboorte vindt plaats in een verpleeginrichting, welke ook de aard van deze inrichting is, berust de verplichting voor de aangifte bij de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of desgevallend zijn afgevaardigde. Ofwel vindt de bevalling niet in een verpleeginrichting plaats, dan berust de verplichting voor de aangifte bij de geneesheer of bij ontstentenis, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig is geweest.

Kraamgeld en Kinderbijslag
Het kraamgeld is een premie die bij de geboorte door het kinderbijslagfonds wordt toegekend. Ook voor een doodgeboren kindje van minstens 6 maanden krijg je kraamgeld. Je kan het kraamgeld ten vroegste vanaf de zesde maand zwangerschap aanvragen.

Waar?

 • Loontrekkenden doen de aanvraag bij het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever van de vader aangesloten is. Is de vader volledig werkloos, met brugpensioen of ziek, dan gaat hij voor de aanvraag naar zijn laatste werkgever.
 • Zelfstandigen vragen het kraamgeld aan bij hun sociaal verzekeringsfonds.
 • De loon- en weddetrekkende echtgenote van een zelfstandige richt zich voor de aanvraag
  tot het kinderbijslagfonds waarbij haar werkgever aangesloten is.
 • Andere personen in probleemsituaties (zoals vb: een schoolverlatende jonge ongehuwde moeder) moeten kraamgeld aanvragen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1040 Brussel.

Inenting
De inenting tegen kinderverlamming of poliomyelitis is verplicht. Bij Kind en Gezin kan je terecht om je kindje gratis te laten inenten.
Je vindt deze dienst in 't Kwakkeltje, Brusselsesteenweg 47 te 9280 Lebbeke. Je kan er terecht iedere dinsdag tussen 13.30 u. en 16.00 u. - iedere donderdag tussen 18.00 u. en 20.30 u.
Tijdens de openingsuren zijn zij telefonisch te bereiken op het nummer 052 41 45 25.

Welke stukken breng je mee bij de aangifte?

 • trouwboekje;
 • identiteitskaarten ouders;
 • geboorteattest opgemaakt door de dokter / vroedvrouw of overlijdensattest ingeval het om een doodgeboren kindje gaat.

Desgevallend
Bij erkenning vóór de geboorte : afschrift van de erkenningsakte.

Welke documenten krijg je bij de aangifte?

 • een geboorteattest met onderaan de melding "Kinderbijslag" wordt slechts eenmalig afgeleverd en dient aan de werkgever afgegeven te worden;
 • een geboorteattest bestemd voor "Ziekte- en invaliditeitsverzekering" wordt slechts eenmalig afgeleverd en dient aan de mutualiteit afgegeven te worden;
 • 5 attesten voor "Sociale Wetgeving" die o.a. kunnen gebruikt worden voor syndicaat;
 • een formulier voor de verplichte inenting tegen kinderverlamming of poliomyelitis dat door de dokter wordt ingevuld na de inenting.
  Voordat het kind 18 maanden is, moet dit attest bezorgd worden aan het gemeentebestuur van de plaats waar je woont op het ogenblik van de inenting.