documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Voorlopig rijbewijs

Hieronder een overzicht van voorlopig rijbewijs - model 3 - model 18 (categorie B) - model 36 (categorie B) en de manier waarop u een duplicaat kan verkrijgen.

VOORLOPIG RIJBEWIJS - MODEL 3
Het voorlopige rijbewijs model 3 moet persoonlijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats. Er worden steeds één of twee begeleiders op het voorlopige rijbewijs vermeld (uitgezonderd voor categorie A- en A). Het document is gedurende 12 maanden geldig, enkel op Belgisch grondgebied.

Voorwaarden:

 • geslaagd zijn voor het theoretische rijexamen of hiervan vrijgesteld zijn;
 • één of twee begeleiders. Zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier. De gemeente van verblijf van de begeleider(s) moet nakijken of ze begeleider mogen zijn en zullen dit op het aanvraagformulier valideren.

Voor te leggen stukken:

 • de aanvraag voor voorlopig rijbewijs die u krijgt op het examencentrum nadat u geslaagd bent voor het theoretisch examen, volledig ingevuld en ondertekend;
 • rijgeschiktheidsattest voor categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E;
 • identiteitskaart;
 • € 25.

 

VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 18 - CATEGORIE B
Na het slagen voor het theoretisch examen en 20 uur praktisch onderricht kan u een voorlopig rijbewijs zonder begeleider afhalen op de gemeente van uw verblijfplaats.
Het voorlopige rijbewijs is geldig gedurende 18 maanden en kan niet worden verlengd. Het is enkel geldig op Belgisch grondgebied. Het voorlopige rijbewijs zonder begeleider kan maar één keer worden afgeleverd.

Voorwaarden:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • niet vervallen zijn van het recht tot sturen;
 • voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden in België;
 • geslaagd zijn voor het theoretische examen sinds minder dan drie jaar;
 • 20 uren praktische opleiding gevolgd hebben in een erkende rijschool en een attest van bekwaamheid ontvangen hebben;
 • voordien nog geen voorlopig rijbewijs 18 maanden in bezit gehad hebben.

Voor te leggen stukken:

 • de aanvraag voor voorlopig rijbewijs die u krijgt op het examencentrum nadat u geslaagd bent voor het theoretische examen, volledig ingevuld en ondertekend;
 • getuigschrift van onderricht - bekwaamheidsattest;
 • identiteitskaart;
 • € 25.

 De houder van een voorlopig rijbewijs categorie B (model 18) mag maximum twee passagiers meenemen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Andere passagiers zijn niet meer toegelaten.
De bgeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnamen. Een tweede begeleider mag achteraan in het voertuig meerijden. Naast de begeleider(s) kan de kandidaat-bestuurder zich laten begeleiden door een gebrevetteerde instructeur. De gebrevetteerde instructeur moet niet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.

VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 36 - CATEGORIE B
Na het slagen voor het theoretische examen kan u een voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen op de gemeente van uw verblijfplaats. Het voorlopige rijbewijs vraagt u persoonlijk aan, is geldig gedurende 36 maanden en kan niet worden verlengd. Het is enkel geldig in België.
Tijdens het rijden wordt u steeds vergezeld door een begeleider. 

Voorwaarden:

 • minstens 17 jaar oud zijn;
 • niet vervallen zijn van het recht tot sturen;
 • voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden in België;
 • geslaagd zijn voor het theoretische examen sinds minder dan drie jaar.

Voor te leggen stukken:

 • de aanvraag om een voorlopig rijbewijs dat u krijgt op het examencentrum nadat u geslaagd bent voor het theoretische examen, volledig ingevuld en ondertekend;
 • identiteitskaart;
 • € 25.

Op een voorlopig rijbewijs categorie B (model 36) moet de begeleider worden vermeld. De aanvrager van het voorlopig rijbewijs kan ervoor kiezen om maximaal twee begeleiders te vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht. De houder van een voorlopig rijbewijs (model 36) afgegeven na 3 februari 2014 mag dus enkel nog sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Er mag geen bijkomende passagier meer meerijden.

Voor de voorlopige rijbewijzen model 36 en model 18, afgegeven voor 3 februari, blijft de oude regeling van kracht. Je kan wel maar een keer meer wisselen van model 36 naar 18 of omgekeerd en dit zolang het theoretische examen zijn geldigheid niet heeft verloren (3 jaar).

Voorwaarden om als begeleider te mogen optreden:
De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van minimum een Belgisch of Europees rijbewijs B en mag de laatste drie jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen. 
De begeleider moet op het voorlopig rijbewijs vermeld worden en vooraan in het voertuig plaatsnemen.
De begeleider mag niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs.
Uitzondering: dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner. 
Een tweede begeleider die voldoet aan de voorwaarden van hierboven, mag op het voorlopig rijbewijs vermeld worden.

VOORLOPIG RIJBEWIJS - DUPLICAAT
U kan een duplicaat van uw voorlopig rijbewijs bekomen na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van uw voorlopig rijbewijs.

Voor te leggen stukken:

 • het attest van aangifte van verlies of diefstal ingevuld door de politie;
 • identiteitskaart;
 • het oude voorlopige rijbewijs, bij beschadiging;
 • € 25.